خلاصه متن سخنراني در شهر كتاب

ورود به اقيانوس غزليات مولانا كاري است بس دشوار و اما بيرون آمدن از اين اقيانوس اگر نگوييم محال، دست‌كم دشوارترين كار است. چون كه بسياري از غزليات مولانا كثيرالاحتمال و چند وجهي است. يعني معاني و مقاصد مختلفي مي‌توان بر آن‌ها حمل كرد. و قسمت‌هايي از غزليات او نيز حالت محاكات رؤيا دارد. يعني مانند اين است كه كسي دارد رؤيايي را تعريف مي‌كند.خلاصه متن سخنراني در دانشگاه تربيت مدرس

مولانا ديوان غزليات را خيلي زودتر از مثنوي آغاز كرد و تا پايان عمر خود تداوم بخشيد. غزليات، شفّاف‌ترين آينة ذهن و ضمير اوست. احوال دروني او با همة نوساناتش در آن منعكس است. احوال فراق و وصال او در غزليات به خوبي نمايان است.خلاصه متن سخنراني در دفتر شعر جوان

بخش اعظم ادبيات فارسي به صورت نظم و نيز به صورت شعر است. (تفاوت نظم و شعر نيز معلوم است) اديبان فارسي زبان خصوصاً تا قرن هشتم هجري ترجيح مي‌دادند كه در قالب نظم و نيز در قالب شعر بيان مقصود كنند. چون زبان فارسي در بيان دقايق و ظرائفِ احساسي و تحليل مسائل دروني انسان بسي توانمند استاز يك نظرش جمله وجودم همه جان كرد

سرِ آن نداريم كه در اين گفتار داستان برخورد شمس و مولانا و برآمدن اين دو درياي عظيم را به يكديگر دگربار نقل كنيم و تكرار ديگري بر مكررات پيشين بيفزاييم، چه اين روايت به دفعات بر زبان‌ها رفته و بر قلم‌ها جاري شده است. از اينرو مي‌سزد كه در اين باره خوضي دگر رود و نقل روايت به نقد درايت كشيده شود.