منتشر شد

 
مجموعه 2  لوح های تصویری درس گفتارهای مثنوی استاد کریم زمانی،  دفتر اول ، ابیات 35 تا 499
مجموعه 1 لوح های صوتی درس گفتارهای مثنوی  استاد کریم زمانی ، دفتر اول ، ابیات  1 تا 499
 
 شماره مرکز پخش:     09125905538